REGULAMIN e-PLATFORMY

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO IM. NOBLISTÓW POLSKICH W KAZIMIERZY WIELKIEJ

Wstęp

Korzystając z serwisu znajdującego się pod adresem http://moodle.kwgimnazjum.type.pl/ o nazwie Centrum e-learning Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej, akceptujesz zasady zawarte w Regulaminie znajdującym się na niniejszej stronie.

§ 1 Przepisy ogólne

1)     Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez uczestników z usług i informacji oferowanych przez Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej na Platformie Moodle.

2)     Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) jest pakietem przeznaczonym do tworzenia kursów prowadzonych przez Internet, oraz stron internetowych.

3)     Platforma Modle jest składową portalu szkoły http://www.kwgimnazjum.pl/ i jest wykorzystywana do wspierania procesów edukacyjnych. 

4)     Korzystanie z Platformy Moodle uzależnione jest od uprzedniego zalogowania uczestnika.

5)     Administrator to opiekun technologiczny, posiadający uprawnienia do modyfikacji systemu.

6)     Autor kursu to osoba, która stworzyła, przygotowała i opublikowała kurs.

7)     Prowadzący kurs to opiekun kursu, posiadający maksymalne prawa do jego zmiany, włączając w to zmiany dotyczące aktywności i oceny uczestników. 

8)     Uczestnik kursu, to osoba posiadająca dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową przy użyciu nadanemu mu loginu i hasła. 

9)     Przez kurs rozumie się prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zajęcia dydaktyczne.

§ 2 Prawa i obowiązki Uczestnika kursu

1)     Uczestnik kursu musi dysponować dostępem do sieci Internet i komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową, włączoną obsługą cookies oraz sprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie dokumentów i prezentacji multimedialnych. Powinien także wykazać się podstawową wiedzą z zakresu obsługi przeglądarki internetowej.

2)     Uczestnik zobowiązuje się do nie przekazywania osobom trzecim przyznanego przez usługodawcę identyfikatora i hasła dostępu.

3)     W szczególności uczestnik zobowiązany jest do:

  1. nie przekazywania za pośrednictwem portalu żadnych materiałów niezgodnych z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, lub mogących zachęcać innych uczestników kursu do zachowania uznawanego za przestępstwo lub naruszenie prawa, 
  2. nie podejmowania prób złamania hasła innych uczestników, czy też do uzyskania nie przysługujących mu praw dostępu,

4)     Administrator w razie potrzeby ma prawo zgłosić udokumentowany przykład naruszenia regulaminu Moodle do Dyrektora szkoły.

5)     Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez prowadzącego lub administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

6)     Uczestnik ma prawo do:

  1. wglądu do swoich danych, oraz możliwości ich usuwania i poprawiania,
  2. w przypadku pytań oraz problemów do konsultacji z opiekunem kursu osobistych konsultacji jak również do konsultacji w postaci forum,
  3. udziału w szkoleniach przygotowujących do zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

7)     Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia formularza we właściwościach profilu swoimi prawdziwymi danymi osobowymi. Użytkownik powinien wpisać prawdziwy i działający adres swojej poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa "login" POWINIEN być różny od imienia i nazwiska. 

8)     Uprawnienia do korzystania z e-Platformy wygasają:

  1. w przypadku nauczycieli wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy o pracę,
  2. w przypadku uczniów – w momencie utraty statusu ucznia Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej.

9)     Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swego konta osobom trzecim oraz

powstrzymania się od wszelkich działań umożliwiających dostęp do materiałów edukacyjnych osobom do tego nieuprawnionym.

§ 3 Ochrona praw autorskich

1)     Przy użyciu niekomercyjnym w ramach licencji Creative Commons wolno: kopiować, odtwarzać i tworzyć utwory zależne na następujących warunkach:

  1. Uznanie autorstwa. Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę.
  2. Użycie niekomercyjne. Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych. 
  3. Jeśli zmienia się lub przekształca zamieszczany utwór, lub tworzy inny na jego podstawie, można rozpowszechniać powstały w ten sposób nowy utwór tylko na podstawie takiej samej licencji. 

2)     W systemie  wolno zamieszczać tylko te materiały, do których użytkownicy mają prawa autorskie (na przykład stworzone przez nich samych). W przypadku zamieszczania całości bądź fragmentów materiałów osób trzecich wymagane jest podanie źródła.

§4 Ochrona danych osobowych i prywatności

1)     Dane osobowe użytkowników e-Platformy zbierane są i przetwarzane zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Dyrektora w zakresie ochrony danych osobowych.

2)     Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane (imię, nazwisko, e-mail) umieszczane w serwisie były bezpieczne. 

3)     Użytkownik ma pełną kontrolę nad danymi, które podał w serwisie, ma możliwość ich modyfikacji bądź całkowitego usunięcia.

Last modified: Sunday, 15 May 2016, 2:30 PM